دسته: نقد

گردش

شمس آقاجانی با نگاهى به دو شعر از کتاب «طلعت منم!» فرخنده حاجى‌زاده چیزى هست که قصه‌ها، شعرها و مقالات خانم حاجى‌زاده را به هم…