کودکان نارس

حرف

       حرف

حرفِ «ک»

حرفِ «ب»

حرفِ «ر»

حرفِ «ژ»

حرفِ «ن»

حرف نان

حرفِ «ح»

حرفِ «پ»

حرفِ «د»

حرفِ «م» میم، میم، میم، حرفِ «خ»

حرفِ خون حرفِ خون حرفِ خون حروف خونی شده

حروف صامت الفبا جان می‌گیرند جان می‌دهند جهانم خونی‌ست

حروف صامتِ کتاب‌های درسی، تنهایم

کلماتِ معطل مانده‌ام تنهایند

حرف، حرفِ عین، حرفِ غین، حرفِ ف، حرفِ گ، حرفِ الفِ سرخِ قامتِ دوست

دوست! نام‌های حروفِ متعددِ الفبا جان می‌‌دهند ازحرف خ خدای نور تا…

دست‌های خالی بی‌داراییم

کنارِ تن‌های تپیده درخون

کلماتِ تنها شده‌ام

هرشب شب، هر شب از قطره‌های خونی مرکب از گوشه‌ گوشه جگرم

با رشته‌های خونی طناب تنیده

بر دارِ خونیم تاب می‌خورند کودکان نارس را

تاب

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه