بی‌فهم

نقطه

هیچ نشان

و خط، استمرارِ شکلی بود بی‌فهم

مستقر بر بی‌نهایتِ نقطه‌ها

بی‌نطق

بی‌ربط

بی‌اختیار

نقطه به خط

خط به انتها

ما گم شدیم

بینِ خطوطِ بی‌ربطِ تمامِ این رابطه‌های بی‌ربط

در بادیه گم شدیم

با شکل‌های کج و معوجِ مشوش

گم‌کرده راه شتافتیم

تا شدیم

کوتاه نبود

و رابط هم

استمرارِ شکلی بود سوار برگرده نقطه تا انهدام

منهدم شدیم بین خطوط

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه