نویسنده: فرخنده

کاشتنش

دیروز پشت در بیمارستان، پیش چشم ما جنازه بکتاش را که بردند؛ ‌بار دیگر کارون مثله شد. محمد مختاری و محمدجعفر پوینده خفه شدند. انگشت‌های…