دسته: نقد

پردازشِ دراماتیک در مجموعه داستان -آن یکی-، نوشته فرخنده حاجی‌زاده

(تازگی و دشواری) دکتر اردشیر صالح پور داستان‌های فرخنده حاجی‌زاده را می‌توان در حوزه‌ی داستان‌نویسی مدرن قلمداد کرد. مدرنیسم محصول شهرنشینی است و شهر همواره…