دسته: یاد

خوندشت

حرام باد اگر تن دهم به مرگ قفس               منی که پرچم آزادگی، کفن دارم می‌گویند انسان به همه چیز عادت می‌کند. چرا عادت نمی‌کنم…