؟

خلاصه شده‌ام

……………….خیلی

پهلو به پهلوی ایجاز نه

……….ر

……………ی

……….ز

……………ش

……….کرده‌اند

علائم «سجاوندی»م

شده‌ام شکل این؟

از پهلو

و پرانتزی که یعنی چه؟

۱۸ مهر نود و یک

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه