رنگی

جهان دوشیزه

           درآب های شیری که رنگی شد

آغاز شد بطالت

سکوت کرد             از عشق پنداشتند

بهار ۹۱

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه