بایا ۵

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، دبیر تحریریه: پیمان سلطانی، بخش خبری، فرهنگی و اجرایی: پژمان سلطانی، طراح جلد و صفحه‌آرا: ناصر نصیری.

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه