بایا ۲

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، مدیر هنری: پیمان سلطانی، مدیر داخلی: پژمان سلطانی.

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه