بایا ۳

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، مدیر هنری: پیمان سلطانی، بخش خبری، فرهنگی و اجرایی: پژمان سلطانی.

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه