ترجمه قصه «خلاف دموکراسی»

مترجم: دکتر محمدمهدی خرمی و دکتر شعله وطن آبادی

متن قصه را از فایل زیر دانلود کنید:

contrary-to-democracy

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه