عبرت

سر نترسی داشت

جدا شد

بی‌هیچ خصومتی

عبرت شیوع پیداکرد

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه