آرشیو سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

رو سفید نمی‌کند عذر! قبول!

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

روشن که می‌کند. و من به نیت روشن شدن توضیح می‌دهم. والا در فضای بحران زده‌ی کنونی تشخیص سیاهی و سفیدی چندان هم ساده نیست.
می‌نویسم که تأخیر این شماره‌ی” بایا”از بهار تا پائیز از جنس تأخیرهای گاهگاهی مجله مان نبود.
تأخیر طولانی این بار حدیث نه چندان تازه یی بود. حدیث یورشی جدید از جنس کتابسوزان ‌ها و یورش‌های فرهنگیِ تاریخی، از آغاز، از قبل از مغول تا امروز…
و مؤسسات فرهنگی وابسته به خویش(مستقل) آن‌گاه که اسیر آسیب می‌شوند فضایی به مراتب سیاه‌تر، رعب‌آورتر و خانه برانداز‌تر دارند.

این مطلب آخرین سر مقاله بایا است (مجله بایا در سال ۱۳۸۵ لغو امتیاز شد)

ادامه مطلب …

چه کسی داستان ایران را می‌نویسد؟

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

روایات متنازع و تاریخ نگاری فردی و جمعی در ادبیات داستانی معاصر۱

دکتر محمّدمهدی خرّمی

جنبش فکری وضعیت‌گرایان در سال ۱۹۵۷ از طریق شکل گیری انترناسیونال وضعیت‌گرایان در دهکده‌ای کوچک در ایتالیا و سپس انتشار نشریه‌ای به همین نام اعلام موجودیت کرد. بنیان‌های فکری این جنبش را باید از یک سو در حیطه ی تئوری‌های مارکسیستی در خصوص نقد جامعه ی سرمایه‌داری و از سوی دیگر در حوزه ی جنبش‌های هنری- ادبی آوانگارد قرن بیستم جستجو کرد. به لحاظ تاریخی، اکثر بنیانگزاران این جنبش، به دنبال از سر گذراندن تجربه‌های عینی و ذهنی دادائیسم۲ و سوررئالیسم و نیز نقدشان، خود را با مبانی جنبش هنری لتریسم همسو یافتند و در واقع این انترناسیونال لتریست بود که بعد از وحدت بنیانگزارانش با متفکران وضعیت‌گرا، و یا آنچنانکه گی دوبورد مهمترین چهره ی وضعیت‌گرایان می‌گوید، «بعد از کنترل آن توسط وضعیت‌گرایان» به انترناسیونال وضعیت‌گرایان تبدیل شد.

ادامه مطلب …

یادت بماند

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

… و ما این امکان را به دایره دادیم
بگردد

ادامه مطلب …

ترجمه به زبان انگلیسی قصه «آن یکی»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

از کتاب «نامتعارف آقای مترجم!»

ترجمه به زبان انگلیسی «نامتعارفه آقای مترجم!»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: پریا لطیفی خواه (زیر نظر دکتر محمدمهدی خرمی)

ترجمه به زبان چکی قصه «خلاف دموکراسی»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: زوزانا …

ترجمه به زبان ترکی استانبولی «از چشم های شما می ترسم»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: دکتر هاشم خسروشاهی

ترجمه قصه «PIR»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

از کتاب «خلاف دموکراسی»

مترجم: دکتر شعله وطن آبادی و دکتر محمدمهدی خرمی

ادامه مطلب …

ترجمه «گزارش- قصه سینة سهراب»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: دکتر محمدمهدی خرمی

ادامه مطلب …

ترجمه قصه «خلاف دموکراسی»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: دکتر محمدمهدی خرمی و دکتر شعله وطن آبادی

ادامه مطلب …