آرشیو ‘سایر آثار’

قال و مقال

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، مدیر هنری و گرافیست: پیمان سلطانی، بخش خبری، فرهنگی و اجرایی: پژمان سلطانی.

بایا ۵

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، دبیر تحریریه: پیمان سلطانی، بخش خبری، فرهنگی و اجرایی: پژمان سلطانی، طراح جلد و صفحه‌آرا: ناصر نصیری.

بایا ۴

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، دبیر تحریریه (از شماره ۳۹ تا ۴۲): یزدان سلحشور، مدیر هنری: پیمان سلطانی، بخش خبری، فرهنگی و اجرایی: پژمان سلطانی.

بایا ۳

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، مدیر هنری: پیمان سلطانی، بخش خبری، فرهنگی و اجرایی: پژمان سلطانی.

بایا ۲

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، مدیر هنری: پیمان سلطانی، مدیر داخلی: پژمان سلطانی.

بایا ۱

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: فرخنده حاجی‌زاده، سردبیر: فتاح محمدی (شماره‌های ۱۲-۱)، مدیر هنری: محمد وجدانی (شماره‌های ۱۲-۱)، مدیر داخلی: پژمان سلطانی.

گفتمان صفر

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

گفتمان صفر- بررسی‌های ادبی، هنری (جنگ).- تهران: انتشارات ویستار، ۱۳۷۷ (زیر نظر شورای نویسندگان)، (طراح جلد: رضا همتی‌راد)